Ընտրական թվերի անհամապատասխանությունները, ըստ վերջնական արդյունքների, անճշտություններ
Ընտրատարածք
Տարածք
Տեղամաս
Բնակավայր
(տարածաշրջան)
MIN
MAX

Ընտրա տարածք Տարածք Տեղամաս Բնակավայր Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը -Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը (-344, 177 տեղամասերում), (+126, 68 տեղամասերում) Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված համարակալված կտրոնների թիվը - Չօգտագործված համարակալված կտրոնների թիվը - Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների թիվը (-5, 3 տեղամասերում), (+336, 41 տեղամասերում) Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների թիվը -Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թիվը - Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը (-540, 295 տեղամասերում), (+356, 210 տեղամասերում) Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թիվ-(Ընտրողներից ստացված քվեարկության կտրոնների թիվ + չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թիվ) (+362, 173 տեղամասերում), (-356, 210 տեղամասերում) 1.Առաջին անճշտությունը հաշվարկվում է ընտրողներից ստացված քվեարկության կտրոնների թվի և չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թվի գումարի և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թվի համադրմամբ: Տարբերությունը` թվի բացարձակ արժեքով, նշվում է որպես առաջին անճշտության չափ: 718, 383 տեղամասերում Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը - (Վավեր + Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը), (-206, 96 տեղամասերում), (+596, 297 տեղամասերում) 2.Երկրորդ անճշտությունը հաշվարկվում է քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թվի և քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարի համադրմամբ: Եթե քվեատուփի վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի գումարը մեծ է քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թվից, ապա տարբերությունը նշվում է որպես երկրորդ անճշտության չափ: Հակառակ դեպքում երկրորդ անճշտության չափը նշվում է 0:(206, 96 տեղամասերում) Անճշտությունների չափը 3. Ընտրական տեղամասում անճշտությունների չափը հավասար է առաջին և երկրորդ անճշտությունների գումարին: (924, 442 տեղամասերում) 1128 անվավեր ճանաչված տեղամասում: Չհամնկնող թվեր պարունակող տեղամասերում, թվերի տարբերություններից ամենամեծ տարբերությունների բացարձակ արժեքների գումարը (Անհամապատասխանություններ) 1737, 675 տեղամասերում, առանց անվավեր տեղամասի