Arial Armenian
  Second name Name Father name Birthday Marz Community Address elector's
number
in list of
electors
electoral
precincts
1 ¶³ÉëïÛ³Ý Ð³ëÙÇÏ è³ýÇÏÇ 3/10/1963 Yerevan Avan ²í³Ý 14 ö. 5 Üñµ.   11 1531 1/03
Gegharkunik Tsakqar 5 ö.   20 947 24/08
2 ²ë³ïñÛ³Ý Ø³ñá ìÇÉëáÝÇ 7/26/1966 Yerevan Avan ê³Û³Ã-Üáí³ ÂÕÙ.   1/1   33 1261 1/13
Tavush Navur 1 ö.   42 80 41/36
3 ¶³ÉëïÛ³Ý ì³ñ¹³Ý ê³Ùí»ÉÇ 5/3/1978 Yerevan Avan â³ñ»Ýó ÂÕÙ.   14   2 1185 1/18
Yerevan Malatia-Sebastia Þ»ñ³ÙÇ ö.   55   18 291 7/10
4 ʳã³ïñÛ³Ý ØÑ»ñ ¶³·ÇÏÇ 12/14/1984 Yerevan Avan ¸áõñÛ³Ý ÂÕÙ.   43   29 362 1/19
Shirak t. Akhuryan ä»ïñáë ØËáÛ³Ý ö. 1 öÏÕ.   6 1741 35/06
5

êÇÙáÝÛ³Ý ²Ý³ÑÇï ʳãÇÏÇ 7/20/1951 Yerevan Nor Nork Øáɹáí³Ï³Ý ö.   21   12 1513 1/23
Shirak t. Gyumri ºñ»õ³ÝÛ³Ý Ê×Õ.   99²   1 221 35/42
6 гÏáµÛ³Ý лñÙÇÝ» ÐáíѳÝÝ»ëÇ 9/1/1982 Yerevan Nor Nork ܳÝë»ÝÇ 1 Üñµ.   2   2 1010 1/28
Lori t. Stepanavan ´³Õñ³ÙÛ³Ý ö.   132   1 257 32/30
7 ¶³ÉëïÛ³Ý ÈáõëÇÝ» ¶³·ÇÏÇ 4/17/1994 Yerevan Nor Nork Ü. êï»÷³ÝÛ³Ý ö.   16/1   46 1894 1/30
Ararat T. Masis 6 ö. Üñµ.   43 1308 16/09
8 ì³ñ¹³ÝÛ³Ý Î³ñÇÝ» ²Éµ»ñïÇ 11/16/1965 Yerevan Nor Nork Øáɹáí³Ï³Ý ö.   48/2   5 1149 1/33
Kotayk Aramus 3 ö.   70 273 27/27
9 ¶ñÇ·áñÛ³Ý ²ÝŻɳ ê³Ùí»ÉÇ 12/5/1974 Yerevan Nor Nork ². ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ö.   8   24 439 2/04
Shirak t. Gyumri îݳϠ  132/023 îÝ³Ï 1625 34/28
10 ê³Ñ³ÏÛ³Ý ê³ñ·Çë ²ñÙ»ÝÇ 2/19/1990 Yerevan Nor Nork æñí»Å ´³Ý³í³Ý   16   20 1470 2/11
Yerevan Arabkir ¶Ûáõɵ»ÝÏÛ³Ý ö.   33   26 245 5/29
11 гÏáµÛ³Ý êáõë³Ýݳ ÜáñÇÏÇ 6/19/1959 Yerevan Nor Nork سéÇ Üñµ.   1   2 10 2/14
Ararat Geghanist (Ararat) 5 ö.   12 562 16/23
12 гÛñ³å»ïÛ³Ý ¶³·ÇÏ ì³ÝÛ³ÛÇ 7/11/1974 Yerevan Nor Nork Üáñ Üáñù 8 ¼Ý·í. 2 Þñç   2   20 1121 2/28
Yerevan Malatia-Sebastia Þ»ñ³ÙÇ ö.   69   5 518 7/09
13 ê³ñ·ëÛ³Ý ²Ýáõß ¶³·ÇÏÇ 12/16/1986 Yerevan Kanaker-Zeytun ¼³ù³ñdz ø³Ý³ù»éóáõ ö.   127   934 3/04
Aragatsotn Voskevaz Ð. ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ö.   26 1345 15/17
14 Ô³½³ñÛ³Ý ì³ñ¹áõÑÇ Ð³ñáõÃÛáõÝÇ 5/29/1993 Yerevan Kanaker-Zeytun ø³Ý³ù»é 6 ö.   14/1 744 3/05
Armavir Hatsik (Armavir) 1 ö.   3 11 21/39
15 سñïÇñáëÛ³Ý úý»ÉÛ³ гñáõÃÛáõÝÇ 7/4/1936 Yerevan Kanaker-Zeytun Ø. ²í»ïÇëÛ³Ý 2 ö.   44 1403 3/12
Yerevan Shengavit سÝóßÛ³Ý ö.   53   5 1821 12/06
16 ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý ÈáõëÇÝ» ì³½·»ÝÇ 8/30/1970 Yerevan Kanaker-Zeytun ÞáíñáÛ³Ý ö.   16   23 1954 3/19
Aragatsotn t. Ashtarak ØÇÏáÛ³Ý ºÕµ ö.   71 674 14/07
17 ê³Ñ³ÏÛ³Ý ¶³Û³Ý» è³½ÙÇÏÇ 10/20/1958 Yerevan Kanaker-Zeytun ¸ñáÛÇ ö.   3   16 904 3/22
Yerevan Nubarashen Üáõµ³ñ³ß»Ý 20 ö.   4 1140 13/35
18 ê³ñ·ëÛ³Ý Ü³Çñ³ è³½ÙÇÏÇ 5/19/1971 Yerevan Kanaker-Zeytun ². ²Ñ³ñáÝÛ³Ý ö.   16   17 590 3/23
Armavir c. Armavir ºñ»õ³ÝÛ³Ý ö.   30   21 878 21/14
19 ØÏñïãÛ³Ý ²ñÙ»Ý ê»ñÛáųÛÇ 8/10/1965 Yerevan Arabkir ÞÇñí³Ý½³¹»Ç ö.   2   29 1378 4/04
Yerevan Erebuni ê³ñÇÃ³Õ 10 ö.   1 11 13/07
20 ä»ïñáëÛ³Ý ¶³Û³Ý» ê³Ùí»ÉÇ 10/28/1977 Yerevan Arabkir ²ñÕáõÃÛ³Ý ö.   29   36 276 4/07
Aragatsotn t. Ashtarak ÈÇÝãÇ ö.   116/2 916 14/06
21 гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ø³ñdz٠²ñë»ÝÇ 8/16/1992 Yerevan Arabkir سÙÇÏáÝÛ³Ýó ö.   54   409410 1505 4/08
Yerevan Shengavit â»ËáíÇ ö.   29   48 917 12/08
22 ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ²ñÙ»Ý è³½ÙÇÏÇ 1/2/1963 Yerevan Arabkir ¼³ñÛ³Ý ö.   17   22 587 4/15
Armavir Janfida 6 ö.   12 740 20/16
23 Ø»ÉùáÝÛ³Ý Ü³ñ»Ï ê³Ùí»ÉÇ 10/12/1988 Yerevan Arabkir ÎáÙÇï³ëÇ ä.   40   64 408 4/17
Syunik t. Kapan ¶. ÜŹ»ÑÇ ö.   155 865 38/10
24 ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ²ñÃáõñ ²ßáïÇ 1/16/1989 Yerevan Arabkir ì. гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ö.   2   39 928 4/31
Shirak t. Artik ÎáÙÇï³ëÇ ÂÕ٠سßïáóÇ ö.   1 1330 36/01
25 ì³ñ¹³ÝÛ³Ý Î³ñ»Ý è³½ÙÇÏÇ 8/5/1983 Yerevan Davtashen ¸³íÇÃ³ß»Ý 1 ÂÕÙ.   50   26 1341 5/06
Armavir c. Vagharshapat ²ñ³·³ÍÇ ¼Ý·í.   17   15 1661 19/03
26 ʳã³ïñÛ³Ý ÈÇÉÇà ê³Ùí»ÉÇ 9/14/1982 Yerevan Davtashen ¸³íÇÃ³ß»Ý 4 ÂÕÙ.   1   18 26 5/18
Yerevan Ajapnyak êÇÉÇÏÛ³Ý ÂÕÙ. 4 ö.   19 1291 7/32
27 ¸³ßÛ³Ý ¶áѳñÇÏ ä³í»ÉÇ 00/00/1932 Yerevan Arabkir ʳã³ïñÛ³Ý ö.   19   43 1189 5/23
Kotayk Artavaz 2 ö. 2 öÏÕ.   2 304 25/40
28 ¶ñÇ·áñÛ³Ý ÐáíѳÝÝ»ë ²ßáïÇ 11/21/1984 Yerevan Arabkir ʳã³ïñÛ³Ý ö.   8   34 711 5/31
Shirak Pokr Sepasar 2 ö.   4 153 33/07
29 ¶»õáñ·Û³Ý ²ñÙÇÝ» ¶»õáñ·Ç 8/27/1991 Yerevan Ajapnyak È»õáÝÛ³Ý ö.   1 410 6/08
Shirak Nor Kyanq (Shirak) 5 ö. 6 öÏÕ.   2 739 36/23
30 γñ³å»ïÛ³Ý ê»¹³ ÐáíѳÝÝ»ëÇ 00/00/1936 Yerevan Ajapnyak ä³ñë»ÕáíÇ ö.   37 1785 6/09
Kotayk Qanaqeravan 14 ö.   26 58 27/12
31 ¶»õáñ·Û³Ý èáõ½³Ýݳ ä³ñáõÛñÇ 2/11/1968 Yerevan Ajapnyak гɳµÛ³Ý ö.   45   23 307 6/13
Shirak Mets Mantash 1 Ê×Õ.   15 27 36/14
32 ¶»õáñ·Û³Ý ²ñÙÇÝ» ²ßáïÇ 6/2/1988 Yerevan Ajapnyak ܳ½³ñµ»ÏÛ³Ý ÂÕÙ.   17   18 598 6/34
Yerevan Kentron ²ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ 2 ö.   120 813 10/16
33 سÝáõÏÛ³Ý øݳñÇÏ ²ñ³Ù³ÛÇëÇ 7/22/1957 Yerevan Ajapnyak ܳ½³ñµ»ÏÛ³Ý ÂÕÙ.   11   3 616 6/36
Gegharkunik Vardanadzor 10 ö.   17 204 22/37
34 гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Î³ñÇÝ» سñïÇñáëÇ 12/8/1983 Yerevan Malatia-Sebastia Æë³ÏáíÇ ö.   50/1   10 44 7/01
Armavir Mrgashat 12 ö. 2 Üñµ.   10 1451 20/07
35 ØÏñïãÛ³Ý Èdzݳ ¶»õáñ·Ç 32605 Yerevan Malatia-Sebastia êí³×Û³Ý ö.   60/1   36 1717 7/12
Yerevan Kentron ²ñ·ÇßïÇÇ ö.   11/3   131 264 9/09
36 ØËÇóñÛ³Ý ²ñÙ»Ý Ð³ÛÏÇ 11/23/1978 Yerevan Malatia-Sebastia Þ»ñ³ÙÇ ö.   1   6 19 7/17
Kotayk t. Hrazdan λÝïñáÝ   25   23 1242 25/09
37 ³¹»õáëÛ³Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ßáïÇ 7/5/1983 Yerevan Malatia-Sebastia ú·³ÝáíÇ ö.   13   14 1164 7/19
Vayots Dzor Zaritap 19 ö.   2 926 39/39
38 ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ²Ý³ÑÇï ÐáíѳÝÝ»ëÇ 6/25/1957 Yerevan Malatia-Sebastia àëϳÝÛ³Ý ö.   16 705 7/21
Shirak Ashotsk 3 ÂÕÙ. 6 ö.   4   8 760 33/10
39 ʳã³ïñÛ³Ý ²ÕáõÝÇÏ Ðñ³ÝïÇ 12/22/1936 Yerevan Malatia-Sebastia úïÛ³Ý ö.   106 1896 7/22
Yerevan Shengavit ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ö.   7   14 54 11/30
40 ¶ñÇ·áñÛ³Ý ²ñÙ»Ý ì³ñ¹³ÝÇ 10/15/1986 Yerevan Ajapnyak ÈáõϳßÇÝÇ ö.   43/16   22 905 7/27
Yerevan Erebuni ÂáñáÙ³ÝÛ³Ý ö.   23 790 13/13
41 ì³ñ¹³ÝÛ³Ý Ø³ñdz٠²ßáïÇ 3/21/1993 Yerevan Ajapnyak ¶ñ. ¼áÑñ³åÇ ö.   88 556 7/29
Aragatsotn Aragats (Aparan) ²ñ³·³ÍÛ³Ý ö.   39 576 14/25
42 سñïÇñáëÛ³Ý Î³ñÇÝ» ìáÉá¹Û³ÛÇ 9/27/1959 Yerevan Malatia-Sebastia ֳ鳷³ÛóÛÇÝ ö.   ´   11 1159 7/35
Syunik Brnnakot ´. ´³ÉÛ³Ý ö.   11 1258 37/51
43 гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Î³éÉ»Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ 00/00/1936 Yerevan Malatia-Sebastia ÎáõñÕÇÝÛ³Ý Üñµ.   2   9 330 8/04
Armavir Armavir (village) 20 ö.   22 731 20/12
44 гÏáµÛ³Ý ÐáíѳÝÝ»ë ¶ñÇß³ÛÇ 1/15/1950 Yerevan Malatia-Sebastia ´³ïÇÏÛ³Ý ö.   58 269 8/07
Armavir c. Armavir ´³Õñ³ÙÛ³Ý ö.   8   41 218 21/12
45 ¶»õáñ·Û³Ý гÛϳÝáõß Ð³ÏáµÇ 9/24/1988 Yerevan Malatia-Sebastia ´³µ³ç³ÝÛ³Ý ö.   43   9 1332 8/16
Gegharkunik Artsvanist 1 ö.   150 83 24/35
46 ¶ñÇ·áñÛ³Ý Î³ñ»Ý êå³ñï³ÏÇ 7/30/1982 Yerevan Malatia-Sebastia ð³ýýáõ ö.   91   46 1253 8/19
Lori t. Vanadsor ´áõÉÕ³ñ³Ï³Ý 2 ²í.   6   2/2 103 31/01
47 äáÕáëÛ³Ý Ð³Ùµ³ñÓáõÙ äáÕáëÇ 00/00/1939 Yerevan Shengavit ÎáÕµÇ 1 ö.   35 1050 8/31
Armavir Baghramyan (Echmiadzin) ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ö.   10 102 19/28
48 سñïÇñáëÛ³Ý ²ñÃáõñ È»õáÝÇ 7/3/1981 Yerevan Kentron ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Ç ö.   101   2 1629 9/14
Lori t. Vanadsor ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ö.   11   135 521 30/32
49 ²í»ïÇëÛ³Ý Ø³ñÇÝ» ê³Ùí»ÉÇ 11/3/1981 Yerevan Kentron ²ÙÇñÛ³Ý ö.   18²   392 9/18
Armavir c. Metsamor 1 ÂÕÙ.   15   36 823 20/04
50 ʳã³ïñÛ³Ý îáùëÇÝ ¶»õáñ·Ç 00/00/1937 Yerevan Nork Marash Üáñù 4 ö.   26 1295 10/03
Armavir Gai Æë³Ñ³ÏÛ³Ý 1 ö.   29 250 19/31
51 ¶ñÇ·áñÛ³Ý Â»ñ»½³ ¶ñÇ·áñÇ 2/9/1956 Yerevan Nork Marash Üáñù 17 ö.   64 1660 10/06
Lori t. Spitak ²Û·»ëï³Ý 1 Üñµ.   15 28 29/32
52 ²í»ïÇëÛ³Ý ²ñÃáõñ ²Éµ»ñïÇ 9/16/1967 Yerevan Kentron ²Û·»ëï³Ý 11 ö.   89   13 30 10/10
Gegharkunik t. Sevan ê. ê»õ³Ý»óáõ ö.   17   19 1332 23/06
53 ê³ñ·ëÛ³Ý Ø³ñdz٠¶áõñ·»ÝÇ 6/18/1962 Yerevan Erebuni ²ñó³ËÇ ö.   10¸   31 417 11/11
Yerevan Erebuni ²ñó³ËÇ ö.      62 837 13/20
54 гÏáµÛ³Ý ²ñÃáõñ ²ßáïÇ 10/9/1976 Yerevan Erebuni ²ñó³ËÇ ö.   24/1   22 1486 11/14
Armavir Taronik ¾çÙdzÍÝÇ ö. 2 öÏÕ.   27 1062 20/39
55 ²Ûí³½Û³Ý ¾¹·³ñ ²ßáïÇ 6/11/1980 Yerevan Shengavit ºÕµ³ÛñáõÃÛ³Ý ö.   19   20 607 11/16
Gegharkunik t. Gavar гó³é³ï ÂÕÙ. 1118 22/20
56 ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ¶»õáñ· ì³ñ¹³ÝÇ 5/18/1993 Yerevan Shengavit â»ËáíÇ ö.   8   12 806 12/04
Lori t. Vanadsor ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý ö.   3   13 1348 30/27
57 гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ¾¹·³ñ ²ßáïÇ 7/7/1982 Yerevan Shengavit Üáñ³·³íÇà 11 ö.   17/1 651 12/11
Shirak t. Gyumri êå³ñï³ÏÇ ö.   2 1156 34/39
58 γñ³å»ïÛ³Ý Î³ñÇÝ» γñ³å»ïÇ 8/3/1960 Yerevan Shengavit â»ËáíÇ ö.   27   11 1434 12/36
Lori t. Vanadsor гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ö.   16   35 1005 31/04
59 гÛñ³å»ïÛ³Ý ì³ñ¹³Ý гÙÉ»ïÇ 8/22/1985 Yerevan Shengavit ²ñß³ÏáõÝÛ³ó ä.   135   86 296 12/38
Gegharkunik t. Gavar γñ»Û³Ý ö.   4 1049 22/21
60 ¶ñÇ·áñÛ³Ý ¶³Û³Ý» ÐáíѳÝÝ»ëÇ 6/24/1980 Yerevan Nubarashen Üáõµ³ñ³ß»Ý 10 ö.   8 100 13/35
Armavir c. Armavir ²µáíÛ³Ý ö.   58 147 21/05
61 γñ³å»ïÛ³Ý È³É³ è³½ÙÇÏÇ 3/25/1964 Aragatsotn Karbi 12 ö.   2 1419 14/14
Aragatsotn Ohanavan 1 ö.   27 143 14/20
62 гÏáµÛ³Ý ÌáíÇݳñ ê³ñ·ëÇ 10/1/1964 Aragatsotn t. Aparan â³ñ»ÝóÇ ö.   28 1717 14/21
Kotayk t. Charentsavan 8 ÂÕÙ.   13   36 411 26/12
63 ²í»ïÇëÛ³Ý ²ßáï ìáÉá¹Û³ÛÇ 1/4/1958 Aragatsotn Voskevaz ²ñ³·³ÍÇ ö.   60 578 15/17
Ararat Surenavan º. â³ñ»ÝóÇ ö.   21 1583 18/34
64 ÂáíÙ³ëÛ³Ý Â³Ù³ñ³ È»õáÝÇ 00/00/1933 Aragatsotn Voskevaz ÎáÙÇï³ëÇ ö.   25 1245 15/17
Armavir Nor Armavir 5 ö.   4 211 21/27
65 ê³ñ·ëÛ³Ý ²ñÃáõñ è³½ÙÇÏÇ 1/1/1961 Aragatsotn Sasunik 33 ö.   4   1 1290 15/19
Shirak t. Gyumri ԳݹÇÉÛ³Ý ö.   22   6 1055 34/38
66 ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ¸³íÇà ²ñÃáõñÇ 10/3/1991 Aragatsotn Oshakan ܳɵ³Ý¹Û³Ý ö.   24 880 15/27
Syunik t. Goris ì. سÙÇÏáÝÛ³Ý ö.   81 1574 37/03
67 ê³Ñ³ÏÛ³Ý ²ñÙ³Ý È»õáÝÇ 7/13/1981 Aragatsotn t. talin ÎáÙÇï³ëÇ 2 Üñµ.   6 789 15/31
Tavush Berdavan 8 ö.   28 637 40/08
68 гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ¶áѳñ ¶áõñ·»ÝÇ 8/24/1990 Ararat Argavand (Ararat) Ðñ³½¹³ÝÇ 1 ö.   10 823 16/17
Gegharkunik Geghamasar 8 ö.   64 422 23/49
69 ê³ñ·ëÛ³Ý ²½·³Ýáõß êÇÙáÝÇ 6/1/1943 Ararat norabats λÝïñáÝ³Ï³Ý ö.   15 1723 16/37
Armavir c. Vagharshapat ػ˳ÏÛ³Ý ö.   72 1670 19/16
70 ܳí³ë³ñ¹Û³Ý ²ñÃáõñ ²ßáïÇ 7/19/1984 Ararat t. Artashat Æë³ÏáíÇ ö.   99   40 297 17/10
Vayots Dzor t. Eghegnadzor ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ö.   17   21 241 39/04
71 ʳã³ïñÛ³Ý èá½³ ÐáíѳÝÝ»ëÇ 00/00/1932 Ararat t. Artashat ²×³éÛ³Ý ö.   58 246 17/11
Armavir Norapat 6 ö.   15 977 21/18
72 ê³Û³¹Û³Ý ÈáõëÇÝ» гÏáµÇ 1/31/1981 Ararat Mrgavet γÙáÛÇ ö.   6 1412 17/40
Armavir Musaler ´³Õñ³ÙÛ³Ý ö.   27 304 19/39
73 гÏáµÛ³Ý èá½³ èáõµ»ÝÇ 00/00/1928 Ararat t. Ararat ʳÝçÛ³Ý ö.   28   6 991 18/03
Armavir c. Armavir ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ö.   37 384 21/03
74 ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ÈÇÉÇà ÚáõñÇÏÇ 2/27/1987 Ararat t. Vedi ²ñ³ñ³ïÛ³Ý 5 Üñµ.   3 17 18/10
Kotayk t. Hrazdan êå³Ý¹³ñÛ³Ý ö.   26 1611 25/05
75 ʳã³ïñÛ³Ý ²ßáï ÐáíѳÝÝ»ëÇ 00/00/1946 Ararat t. Vedi Ü. êï»÷³ÝÛ³Ý ö.   23 1340 18/12
Shirak t. Akhuryan â³ñ»ÝóÇ 8 ö.   15 1195 35/07
76 ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý ²ñÃáõñ гñáõÃÛáõÝÇ 9/23/1994 Ararat Nor Kyanq (Ararat) ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ö.   52 500 18/17
Shirak t. Gyumri Ø»ù»Ý³í³ñÝ»ñÇ ö.   48 1087 35/33
77 ê³Ñ³ÏÛ³Ý ²ñÙ³Ý ê³Ñ³ÏÇ 9/2/1994 Ararat Ginevet 2 ö.   2   7 71 18/20
Shirak Arapi 1 ö. 5 Üñµ.   14 874 33/55
78 ê³ñ·ëÛ³Ý îÇ·ñ³Ý ØÑ»ñÇ 12/16/1981 Ararat Vosketap Æ. гÏáµÛ³Ý ö.   28 424 18/26
Vayots Dzor t. Jermuk ҳ˳÷ÝÛ³Ï ö.   27´   7 1969 39/50
79 гñáõÃÛáõÝÛ³Ý Äáñ³ ¶»õáñ·Ç 1/1/1995 Ararat Aygavan ²é³÷ÝÛ³ ö.   52 196 18/27
Shirak t. Gyumri سÝáõßÛ³Ý ö.   16²   50 988 33/76
80 سñ·³ñÛ³Ý ²Ýݳ ÜáñÇÏÇ 12/26/1985 Armavir c. Vagharshapat ²ñ³·³ÍÇ ¼Ý·í.   17   45 1766 19/03
Kotayk t. Hrazdan λÝïñáÝ   70   20 395 25/06
81 ¶ñÇ·áñÛ³Ý Ø³ñdz٠ì³É»ñÇÏÇ 9/21/1984 Armavir c. Vagharshapat ²ñ³·³ÍÇ ¼Ý·í.   1   79 359 19/05
Kotayk t. Nor Hachn ²½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ö.   1   120 46 27/03
82 Ô³½³ñÛ³Ý Ð³ÛÏ ê³ñ·ëÇ 8/24/1983 Armavir Baghramyan (Ejmiatsin) Þ³ÑáõÙÛ³Ý ö.   35 465 19/28
Shirak t. Gyumri ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ ö.   7   22 913 34/34
83 ì³ñ¹³ÝÛ³Ý Î³ñÇÝ» ìáÉá¹Û³ÛÇ 1/2/1962 Armavir Parakar ¾ñ»µáõÝÇ ö.   9 633 19/48
Shirak t. Gyumri ÞÇñ³Ï³óáõ ö.   60´   15 1427 34/20
84 гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ¾¹·³ñ ì³ñ¹³ÝÇ 1/16/1986 Armavir Mayisyan (Armavir) 2 ö.   9   3 483 20/06
Shirak t. Gyumri γÙáÛÇ ö.   30 344 34/19
85 ê³ñ·ëÛ³Ý øñÇëïÇÝ» Üáñ³ÛñÇ 10/29/1986 Armavir Eghegnut (Armavir) 7 ö.   49 943 20/23
Tavush t. Dilijan γÉÇÝÇÝÇ 4 Üñµ.   33 1068 41/03
86 гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ²ñÙÇÝ» Äáñ³ÛÇ 6/27/1973 Armavir Haytagh سßïáóÇ ö.   16 824 20/44
Lori Katnajur 1 ö.   64 îÝ³Ï 174 29/48
87 ¶ñÇ·áñÛ³Ý î³Ã»õÇÏ ²ñÙ»ÝÇ 6/26/1988 Armavir Mrgastan 18 ö.   20 114 20/59
Armavir c. Armavir гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ö.   37   23 665 21/07
88 ²í»ïÇëÛ³Ý ê»¹³ ÐáíѳÝÝ»ëÇ 00/00/1932 Armavir c. Armavir ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ ö.      10 1339 21/06
Kotayk t. Hrazdan æñ³é³ï   99 1729 25/17
89 ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ê³ñ·Çë È»õáÝÇ 4/4/1983 Armavir Nor Armavir 5 ö.   1 204 21/27
Vayots Dzor Horbategh 5 ö.   15 45 39/19
90 ¸³íÃÛ³Ý ²ñ÷ÇÝ» ¸³íÃÇ 2/6/1992 Gegharkunik Noratus ¶ñ. ܳñ»Ï³óáõ ö. 3 Üñµ.   8 158 22/11
Gegharkunik t. Sevan ܳɵ³Ý¹Û³Ý ö.   32   25 1723 23/03
91 سÝáõÏÛ³Ý ²ñÙÇÝ» Äáñ³ÛÇ 5/5/1974 Gegharkunik Karmirgygh Ð. ÞÇñ³½Ç ö.   106   111 868 22/26
Lori t. Vanadsor ܳñ»Ï³óáõ ö.   6   27 1038 29/06
92 ¶³ëå³ñÛ³Ý ²Ý³ÑÇï ʳãÇÏÇ 1/7/1955 Gegharkunik Sarukhan øÁñù øÁñùáñÛ³Ý ö.   17 1872 22/31
Shirak Panik 10 ö. 1 öÏÕ.   2 658 36/20
93 гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ²ñÃáõñ ê³Ùí»ÉÇ 2/28/1989 Gegharkunik Akunk (Gegharkunik) 9 ö. 3 Üñµ.   9 988 23/70
Kotayk t. Charentsavan 1³ ÂÕÙ.   4   82 1134 26/07
94 ʳã³ïñÛ³Ý ²Ýݳ ê³Ùí»ÉÇ 2/2/1988 Gegharkunik t. Martuni γñ³å»ïÛ³Ý ö.   14 608 24/03
Lori t. Vanadsor ê³ÝÏï-ä»ï»ñµáõñ·Ç ö.   5/1-1-16 îÝ³Ï 929 30/22
95 سÝáõÏÛ³Ý ¶»õáñ· ¶³·ÇÏÇ 1/6/1986 Gegharkunik t. Martuni ÞÇñ³Ï³óáõ ö.   8 1799 24/04
Kotayk t. Hrazdan λÝïñáÝ ò»Ù»ÝïÇ. ÐÝÏó.   564-65-66 гÝñ. 1577 25/12
96 ¶ñÇ·áñÛ³Ý è³ýÇÏ Ð³ÛÏÇ 00/00/1949 Gegharkunik Verin Getashen ² ÂÕÙ. 2 ö.   2 718 24/13
Syunik t. Kapan ¶. ÜŹ»ÑÇ ö.   24   2 674 38/10
97 ¶ñÇ·áñÛ³Ý ìáÉá¹Û³ êÇÙáÝÇ 00/00/1932 Gegharkunik Nerkin Getashen ì»ñÇÝ ¸áõñ³Ý ÂÕÙ. 15 ö.   5 1394 24/15
Kotayk Saralanj (Kotayk) 7 ö. 4 Üñµ.   4 244 26/41
98 ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ê³Ùí»É ¶³éÝÇÏÇ 1/2/1967 Gegharkunik Madina 6 ö.   71 498 24/17
Kotayk Zovuni 38 ö.   19   6 653 27/13
99 ʳã³ïñÛ³Ý ¸³íÇà ä³í»ÉÇ 1/7/1983 Kotayk t. Hrazdan ØÇÏñáßñç³Ý   225   40 729 25/23
Lori t. Vanadsor ܳñ-¸áëÇ ö.   97 1109 30/21
100 ØÏñïãÛ³Ý ì³ñ¹³Ý ê³Ùí»ÉÇ 1/6/1979 Kotayk Eghvard ºñ»õ³ÝÛ³Ý ö.   5   39 565 26/02
Shirak t. Gyumri ÞÇñ³Ï³óáõ 8 ¼ÇÝíáñ³Ï³Ý ³ճٳ렠 2   39 120 34/16
101 âáµ³ÝÛ³Ý ¾ÙÙ³ ìɳ¹ÇÙÇñÇ 9/5/1972 Kotayk t. Charentsavan 5 ÂÕÙ.   11   32 1382 26/08
Kotayk t. Abovyan 4 ØÏñß.   52   20 773 28/04
102 ØÇñáÛ³Ý ¶ÛáõÉǽ³ñ êáõïáÛÇ 1/20/1939 Kotayk Qanaqeravan 18 ö.   8 601 27/12
Kotayk Qanaqeravan 18 ö.   22 685 27/12
103 سÝáõÏÛ³Ý ²Ýݳ ¶³·ÇÏÇ 6/2/1986 Kotayk Nor Gyugh 12 ö.   8 902 27/38
Vayots Dzor Chiva 5 ö.   10 421 39/25
104 гÏáµÛ³Ý ²ñß³íÇñ ¶ñÇ·áñÇ 00/00/1936 Kotayk Arinj ä. ê»õ³ÏÇ ÂÕÙ. 3 ö.   12 1416 28/28
Tavush t. Dilijan γÉÇÝÇÝÇ 4 Üñµ.   20 1016 41/03
105 ¶ñÇ·áñÛ³Ý Ø³ñÇÝ» ²ßáïÇ 9/18/1984 Kotayk Balahovit ¼ÇÝ ²í³Ý 1 ö. 2 öÏÕ.   1   12 508 28/30
Lori t. Vanadsor î³ñáÝ 4 øßÑ 2   59¸   15 803 29/16
106 سïÇÝÛ³Ý ²ñáõë ºë³Ûáõ 4/24/1935 Lori t. Vanadsor üñÇÏÇ ö.   33 1901 29/02
Lori t. Vanadsor ØÇãáõñÇÝÇ ö.   16 810 30/29
107 ¸³íÃÛ³Ý ¶³ñÇÏ ê»Ûñ³ÝÇ 4/6/1980 Lori t. Vanadsor ÞÇñ³ÏÇ Ê×Õ.   56   32 516 29/07
Syunik t. Sisian ܳñ-¸áëÇ ö.   1   59 1750 37/10
108 ØÏñïáõÙÛ³Ý ²Ýݳ ê³Ùí»ÉÇ 9/20/1994 Lori t. Alaverdi ê³Ý³ÑÇÝ ê³ñ³Ñ³ñà 1   9   30 138 31/41
Tavush Tsaghkavan (Tavush) 5 ö.   1 295 40/52
109 Þ³ÑÇÝÛ³Ý Î³ñÇÝ» òáɳÏÇ 2/26/1956 Lori t. Stepanavan Æë³Ñ³ÏÛ³Ý 2 öÏÕ.   12 838 32/35
Shirak t. Gyumri Øáõß 2 ÂÕÙ.   8-1   35 1665 34/13
110 ê³ñ·ëÛ³Ý ²ñÙÇÝ» ¶³·ÇÏÇ 8/19/1985 Shirak t. Gyumri ². Þ³ÑÇÝÛ³Ý ö.   1   15 43 34/06
Shirak t. Gyumri ²ÝÇ ÂÕÙ. 13 ö.      12 774 34/09
111 гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ê»¹³ ê³Ùí»ÉÇ 8/3/1985 Shirak t. Gyumri Øáõß 2 ÂÕÙ.   10-2   32 1181 34/14
Syunik t. Qajaran ²µáíÛ³Ý ö.   4   31 66 38/56
112 سÝáõÏÛ³Ý ²ñÃáõñ ²ßáïÇ 10/15/1983 Vayots Dzor Salli æ»ñÙáõÏÇ Ê×Õ.   14   37 1397 39/31
Tavush Bagratashen 9 ö.   1 1233 40/14