Ընտրական թվերի անհամապատասխանությունները , նախնական արդյունքներ
Ընտրատարածք
Տարածք/Տեղամաս
Բնակավայր
(տարածաշրջան)
Մասնակցության %
MIN % :
MAX % :
Արագություն
վայրկյաններով
MIN :
MAX :
Ընտրարածք Տեղամաս Ընտրողների թվերը,   ըստ հիմնական ցուցակների Ընտրողների թվերը,   ըստ լրացուցիչ ցուցակների Ընտրողների թվերը, ըստ հիմնական և լրացուցիչ ցուցակների Արձանագրված ընտրողների թվերը Հիմնական, լրացուցիչ ցուցակների   և արձանագրված ընտրողների   թվերի տարբերությունները Ընտրությանը մասնակցած   ընտրողների թվերը, ըստ  նախնական արդունքների Ընտրությանը մասնակցած ընտրողների թվերը, ըստ քվեարկության օրը  հրապարակված տվյալների Ընտրությանը մասնակցած ընտրողների   թվերի տարբերությունները, ըստ նախնական   արդունքների և քվեարկության օրը հրապարակված տվյալների
Oգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի և ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թվերի տարբերությունը
Վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի հանրագումարները
Ընտրությանը մասնակցած ընտրողների թվերի և վավեր, անվավեր քվեաթերթիկների թվերի տարբերությունները, ըստ արձանագրության տվյալների
Օգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի և վավեր ու անվավեր քվեների տարբերությունները
Արագություն
Մասնակցության %-ը
Առավելագույն քվե ստացած քաղաքական կազմակերպությունը
Առավելագույն քվե ստացած քաղաքական կազմակերպության քվեների տոկոսները մասնակիցների թվից
Տեղամասի նախագահի
կուսակցություն
Բնակավայր (տարածաշրջան)
Տեղամասի հասցե
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԹՎԵՐԻ ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ,
ԸՍՏ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

Ընտրողների թվերը, ըստ հիմնական ցուցակների Հանրապետությունում 2532216
Ընտրողների թվերը, ըստ Լրացուցիչ ցուցակների Հանրապետությունում 3107
Ընտրողների թվերը, ըստ հիմնական և լրացուցիչ ցուցակների Հանրապետությունում 2563323
Ընտրողների թվերը ըստ արձանագրությունների Հանրապետությունում 2587713
Հիմնական և լրացուցիչ ցուցակների ու Արձանագրված ընտրողների թվերի տարբերությունները 140 տեղամասերում ավելացել են 24390-ով
Ընտրությանը մասնակցած ընտրողների թվերը, ըստ նախնական արդունքների Հանրապետությունում 1576576
Ընտրությանը մասնակցած ընտրողների թվերը, ըստ քվեարկության օրը հրապարակված տվյալների Հանրապետությունում 1574947
Ըստ նախնական արդունքների և քվեարկության օրը հրապարակված տվյալների, 444 տեղամասերում ընտրությանը մասնակցած ընտրողների թվերի տարբերությունները բացարձակ արժեքով 4233 է, որից 174 տեղամասերում ավելացել է 2931-ով, 270-ում պակասել է 1302-ով
Oգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի և ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թվերի տարբերությունը 401 տեղամասերում 984, որից 178 տեղամասերում (503), 223 տեղամասերում (-481)
Վավեր և անվավեր քվեաթերթիկների թվերի հանրագումարները Հանրապետությունում 1574635
Ընտրությանը մասնակցած ընտրողների թվերի և վավեր, անվավեր քվեաթերթիկների թվերի տարբերությունները, ըստ արձանագրության տվյալների 322 տեղամասերում բացարձակ արժեքով 2601 է, որից 308 տեղամասերում (+2271 ), 114 տեղամասերում(-330)
Օգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի և վավեր ու անվավեր քվեաթերթիկների թվերի տարբերությունները, 472 տեղամասերում, բացարձակ արժեքով 1365 է, որից 263 տեղամասերում (+780), 209 տեղամասերում (-585)