Ընտրողներն առանց շենքի և բնակարանի տվյալների.
Մարզ
Բնակավայր
Ընտրատարածք
Տեղամաս
Փողոց
Ազգանուն
Անուն
Հայրանուն
Մարզ Բնակավայր Ընտրա
տարածք
Տեղամաս Փողոց Ազգանուն Անուն Հայրանուն Ծննդյան
Օր/Ամիս/Տարի